Zatvori

O nama

Centar za socijalnu skrb Ivanec

je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.
Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja resorno ministarstvo.

Centar za socijalnu skrb Ivanec (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih Klasa: UP/I-550-01/12-01/35, Ur.broj: 519-09-2-4/1-12-1 od 02.04.2012.g., sukladno članku 117. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi

Centar se osniva za područje Grada Ivanca, Grada Lepoglave, Općine Klenovnik, Općine Bednja, Općine Donja Voća i Općine Maruševec s pripadajućim naseljima. Sjedište Centra za socijalnu skrb Ivanec je u Ivancu, Đure Arnolda 11.

 

Centar na temelju javnih ovlasti:

 • rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima iz socijalne skrbi, u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i posebnih propisa,
 • provodi izvršenja rješenja,
 • vodi propisane očevidnike,
 • izdaje uvjerenja i druge potvrde,
 • daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu i kaznenopravnu zaštitu,
 • daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora,
 • sudjeluje kao stranka ili umješan pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
 • izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika,
 • provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju i
 • provodi posredovanje u postupku razvoda braka.

Centar na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili od pružatelja socijalnih usluga smještaja ili organiziranog stanovanja te organizirati i pružati pomoć u kući.

 

Centar za područje jedinice područne (regionalne) samouprave na temelju javnih ovlasti obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje:

 • odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje
 • odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja
 • vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja
 • provodi stručni nazor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja

 

Osim javnih ovlasti iz članka 127. Zakona o socijalnoj skrbi, Centar obavlja i druge stručne poslove:

 • potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 • obavlja stručno-analitičke poslove,
 • potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
 • sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,
 • predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
 • predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 • sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne) samouprave,
 • procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga,
 • osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
 • prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
 • koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,
 • organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga,
 • provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra,
 • provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora i
 • obavlja druge poslove utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi, posebnim propisima i Statutom Centra.

 

Centar za područje jedinice područne (regionalne) samouprave obavlja i poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose
 • razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih,posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima
 • razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima
 • organiziranje i provođene edukacije posvojitelja
 • obiteljsku medijaciju
 • poticanje i razvoj programa rada u zajednici,volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji,djeci,mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva
 • poticanje i provedbu programskih aktivnosti, namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti
Hit Enter
Veličina slova
Kontrast