Zatvori

JAVNI NATJEČAJ – Centar za socijalnu skrb Ivanec

Klasa: 100-01/18-01/2

Urbroj: 2130-81-05-01-18-4 od 26. XI. 2018.    (7025)

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17 i 47/18), čl. 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine broj 61/18), čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Ivanec od 7. 4. 2015. godine te čl. 4. Pravilnika o radu Centra za socijalnu skrb Ivanec od 22. 4. 2013. godine, a uz suglasnost Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, klasa: 100-01/18-02/535, urbroj: 519-04-2-1-2/6-18-2 od 19. 11. 2018. godine, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Ivanec raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

– dipl. soc. radnik/ica ili mag. act. soc. – stručni radnik/ica I. vrste – puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.

Natječaj je objaljen i u narodnim novinama i dostupan je klikom na ovu poveznicu: NATJEČAJ – dipl. soc. radnik/ica ili mag. act. soc.

Uvjeti:

– hrvatsko državljanstvo,

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike,

– radno iskustvo u struci najmanje 12 mjeseci,

– položen stručni ispit,

– odobrenje HKSR-a za obavljanje djelatnosti socijalnog rada,

– poznavanje rada na računalu,

– položen vozački ispit B-kategorije,

– nepostojanje zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 52/16, 52/16, 16/17 i 130/17).

 

Uz prijavu koju je potrebno vlastoručno potpisati kandidati/kinje su dužni priložiti:

– životopis,

– preslik domovnice,

– dokaz o stručnoj spremi,

– dokaz o položenome stručnom ispitu,

– dokaz o odobrenju za obavljanje djelatnosti socijalnog rada,

– potvrdu HZMO-a o radnom stažu,

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine,

– dokaz o položenom vozačkom ispitu,

– uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Kandidati/kinje koji/e ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni/e su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji/e u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Centru za socijalnu skrb Ivanec, Đ. Arnolda 11, 42240 Ivanec, s naznakom: »Za natječaj«, u roku od 8 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u zakonskom roku.

S izabranim/om kandidatom/kinjom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, prije čega je dužan/na dostaviti traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenom presliku.

Centar za socijalnu skrb Ivanec

Hit Enter
Veličina slova
Kontrast