Zatvori

JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

KLASA:  100-01/18-01/1

URBROJ: 2130-81-05-01-18-5 od 26. 3. 2018. g.

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj: 128/17), čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Ivanec od dana 7. 4. 2015. godine, te čl. 4. Pravilnika o radu Centra za socijalnu skrb Ivanec od dana 22. 4. 2013. godine, a uz suglasnost Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 100-01/18-02/150, URBROJ: 519-04-2-1-2/4-18-3 od 14. 3. 2018. godine, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Ivanec, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

-dipl. soc. radnik/ica ili mag. act. soc. – stručni radnik I. vrste – puno radno vrijeme –

1 izvršitelj

 

Uvjeti:

–  hrvatsko državljanstvo,

–  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike,

–  radno iskustvo u struci najmanje 12 mjeseci,

–  položen stručni ispit,

–  odobrenje HKSR-a za obavljanje djelatnosti socijalnog rada,

–  poznavanje rada na računalu,

–  položen vozački ispit B kategorije,

–  nepostojanje zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 52/16, 52/16, 16/17 i 130/17).

 

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • preslik domovnice
  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o položenom stručnom ispitu
  • dokaz o odobrenju za obavljanje djelatnosti socijalnog rada
  • potvrdu HZMO-a o radnom stažu
  • potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine
  • dokaz o položenome vozačkom ispitu,
  • uvjerenja o nekažnjavanju iz članka 213.stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 52/16, 52/16, 16/17 i 130/17) i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji/e u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Centru za socijalnu skrb Ivanec, Đ. Arnolda 11, 42240 Ivanec, s naznakom: “Za natječaj“, u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, prije čega je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj preslici.

 

Centar za socijalnu skrb Ivanec

 

Hit Enter
Veličina slova
Kontrast