Financijski izvještaji za 2018.g.

  Prva i druga izmjena financijskog plana za 2018.g. i odluka o usvajanju rebalansa financijskog plana za 2018.g.   Plan nabave za 2018. godinu i odluka o usvajanju plana nabave Financijski plan za 2018. g.  i odluka o usvajanju financijskog plana   Projekcija financijskog plana za 2019. g. Projekcija financijskog plana za 2020 g. 

JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

KLASA:  100-01/18-01/1 URBROJ: 2130-81-05-01-18-5 od 26. 3. 2018. g. Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj: 128/17), čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Ivanec od dana 7. 4. 2015. godine, te čl. 4. Pravilnika o radu Centra za socijalnu skrb Ivanec od dana 22.…