Zatvori

Odjeli centra

Rad djelatnika Centra organiziran je kroz odjele u kojima su poslovi raspoređeni po teritorijalnom principu prema adresi prebivališta korisnika.

 

Odjel za novčana davanja

– Prijemni ured

Snježana Rogina, dipl. ing. soc. rada

 

– Stručna cjelina za novčane naknade

Kristina Andreić, mag. act. soc. – za područje Grada Lepoglave, Općine Maruševec, Voća i Klenovnik

Katarina Brusar, soc. radnik – za područje Općine Bednja i Grada Ivanca

Ivana Petak, mag. iur. – za područje Ivanca i Klenovnika

Vladka Češnjaj, mag. iur. – za područje Općine Bednja, Općine Voća, Maruševec i Grad Lepoglavu

Kristina Zebec, administrativni radnik

 

 • uspostavlja prvi kontakt s novim korisnikom ili njegovom obitelji,
 • korisniku i obitelji pruža informacije o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih i drugih pomoći, vrstama i sadržaju usluga, dostupnosti usluga i zadovoljavanju njihovih potreba u sustavu socijalne skrbi i izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici,
 • korisniku usluga i njegovoj obitelji pruža aktualne informacije o dostupnosti socijalnih usluga i potpora koje nude druge organizacije i stručne osobe u lokalnoj zajednici,
 • pomaže korisniku u ispunjavanju inicijalnog obrasca u svrhu prikupljanja osnovnih podataka (identitet, prebivalište i dr.), te ga upućuje o načinu popunjavanja izrađenih obrazaca za ostvarivanje novčane naknade ili određene usluge,
 • informira korisnika i daje upute o radnjama koje treba poduzeti u svrhu ostvarivanja novčane i druge pomoći ili usluge socijalne skrbi, uključujući i popis dokumentacije koju korisnik treba priložiti zahtjevu,
 • provjerava dokumentaciju koju je korisnik priložio svom zahtjevu te nakon provjere zajedno s inicijalnom prijavom prosljeđuje pisarnici na urudžbiranje,
 • vrši prvu procjenu potreba korisnika ili njegove obitelji, te procjenu hitnosti prijema, odnosno potrebe ugovaranja termina sastanka s nadležnim stručnim radnikom (u dogovoru sa stručnim radnikom),
 • pruža stručnu pomoć i podršku korisnicima i
 • zaprima pritužbe korisnika te ih prosljeđuje na daljnje postupanje.

 

Odjel za odrasle i udomiteljstvo

Milica Bunić, soc. radnica – za područje općina Bednja, Klenovnik i Donja Voća

Mirjana Filipović, dipl. soc radnica – za područje Grada Ivanca i naselja Margečan, Radovan, Osečka, Seljanec, Pece, Ivanečka Željeznica, Cerje Tužno, Gačice, Lukavec, Staženjvec, Ivanečki Vrhovec, Ivanečko Naselje i Prigorec,

Ines Novačko, dipl. soc. radnica – za područje Grada Lepoglave i dio naselja Grada Ivanca: Kaniža, Lančić, Vuglovec, Gečkovec, Jerovec, Bedenec, Punikve i Salinovec.

Anica Pahić, dipl. soc. radnica – za područje općine Maruševec

 • UDOMITELJSTVO za odrasle osobe
 • naknade do zaposlenja za sva područja nadležnosti

Ivana Petak, mag. iur. – za područje Grada Ivanca, Grada Lepoglave i Općine Klenovnik

Vladka Češnjaj, mag. iur. – za područje Općine Bednja, Općine Voća i Maruševec

Damir Vrček, prof. psihologije – za područje Grada Lepoglave, Općine Bednja i Općine Voća,

Zrinka Sever, dipl. psiholog – – za područje Grada Ivanca, Općine Klenovnik i Maruševec

 • provodi postupak i rješava u prvom stupnju o pravima i uslugama u sustavu socijalne skrbi (zajamčena minimalna naknada, naknada za osobne potrebe korisnika smještaja, jednokratne naknade,
 • naknada u vezi s obrazovanjem, osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, naknada do zaposlenja, pomoć u kući, usluge boravka, usluge smještaja i organiziranog stanovanja),
 • provodi postupak utvrđivanja obveznika uzdržavanja smještenih korisnika te sklapanje sporazuma sa zakonskim obveznicima uzdržavanja o sudjelovanju u plaćanju troškova smještaja korisniku,
 • obavlja poslove zaštite starijih i nemoćnih osoba, psihički bolesnih odraslih osoba, osoba s invaliditetom, bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama, odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, odraslih žrtava obiteljskog nasilja, žrtava trgovanja ljudima,beskućnika, azilanta,
 • obavlja poslove neposrednog skrbništva nad štićenicima,
 • sudjeluje pred sudom ili javnim bilježnikom u ostavinskim postupcima,
 • redovito obilazi štićenike u vlastitim obiteljima, kao i one kojima je osigurana skrb izvan vlastite obitelji,
 • savjetodavni rad sa korisnicima i njihovim obiteljima,
 • poduzimanje potrebnih radnji prije upućivanja osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjem na Prvostupanjsko tijelo vještačenja radi davanja nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuje vrste i stupanj oštećenja- bolest,
 • praćenje prilika smještenih osoba, poduzimanje radnji za njihovo daljnje zbrinjavanje (mjere izvaninstitucionalne skrbi uvijek gdje je to moguće) i poduzimanje radnji na zaštiti njihovih interesa,
 • davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika,
 • poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 • izrađivanje plana procjene potrebe korisnika i individualnog plana rada i utvrđivanje svrhe koja se njime želi postići, revidiranje i ažuriranje istih,
 • suradnja s drugim tijelima, ustanovama i institucijama u lokalnoj zajednici u provedbi plana skrbi,
 • sudjeluje u obilasku korisnika i prati prilike u kojim živi,
 • postupa po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja,
 • provodi postupke i pruža stručnu pomoću zaštiti osuđenih osoba i njihovih obitelji,
 • vodi propisanu evidenciju i dokumentaciju,
 • postpenalna zaštita odraslih osoba i
 • poticanje i razvijanje samopomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvorne i druge aktivnosti, predlaganje, poticanje i usklađivanje drugih aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini.

Stručni poslovi unutar Odjela za odrasle i udomiteljstvo, s obzirom na specifičnost pojedinih korisničkih skupina obavljaju se u dvije stručne cjeline:

 • Stručna cjelina za odrasle
 • Stručna cjelina za udomiteljstvo odraslih

 

Odjel za djecu, mlade i obitelj

Jelena Trpeza, dipl. soc. radnica – za područje općina Bednja, Maruševec i Donja Voća

Damir Vrček, prof. psiholog – za područje općina Bednja, Maruševec i Donja Voća

Zrinka Janžek, dipl. soc. radnica – za područje gradova Ivanca, Lepoglave i općine Klenovnik

Zrinka Maček, dipl. psiholog – za područje gradova Ivanca, Lepoglave i općine Klenovnik

Darko Stanko, dipl. soc. pedagog

Ksenija Kralj-Vresk, dipl. pravnica

 • rješava u prvom stupnju o pravima iz obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite,
 • rješava pitanja vezana za brak i odnose u braku i odnose roditelja i djece,
 • provodi postupke prevencije i ranog otkrivanja i prepoznavanja uzroka za nastanak socijalnih problema,
 • provodi mjere za zaštitu prava i dobrobiti djece,
 • provodi postupak posvojenja,
 • rješava u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji djece i mladeži,
 • rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi za djecu i mladež s invaliditetom,
 • provode se postupci za zaštitu prava interesa djece, maloljetnika i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju,
 • rješava u prvom stupnju skrbništvo nad djecom i mladeži, te poduzima potrebne radnje za zaštitu imovinskih prava i interesa štićenika,
 • provodi postupke za ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje,
 • provodi postupke sukladno protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji s djecom i mladeži i protokola u postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja.

 

Stručni poslovi unutar Odjela za djecu, mlade i obitelj s obzirom na specifičnost pojedinih korisničkih skupina obavljaju se u tri stručne cjeline:

 • Stručna cjelina za zaštitu djece, braka i obitelji
 • Stručna cjelina za zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju
 • Stručna cjelina za udomiteljstvo djece

 

Odjel za tretman djece i mlade s problemima u ponašanju

Integrira više vrsta odgojnih tretmana za djecu i mladež s problemima u ponašanju ili u riziku na pojavu problema u ponašanju.

Smještaj djece i mladeži u Odjelu zasniva se na temelju pravnih propisa u djelatnosti socijalne skrbi, a to su primarno Zakon o socijalnoj skrbi, Obiteljski zakon, Zakon o sudovima za mladež, Prekršajni zakon i drugi zakoni i pravni propisi koji reguliraju rad s djecom i mladima s problemima u ponašanju.

U Odjelu se provodi dio odgojnih mjera koje općinski i županijski sudovi izriču maloljetnim počiniocima kaznenih djela i to:

 • odgojna mjera upućivanja u disciplinski centar
 • odgojna mjera pojačane brige i nadzora uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi (PBIN)
 • odgojne mjere koje izriču prekršajni sudovi

 

Cilj odgojnog tretmana kod izvršavanja odgojnih mjera je pružanje stručne kontinuirane pomoći korisnicima koja će dovesti do jačanja samopouzdanja, usvajanju adekvatnih metoda učenja, boljem rješavanju konflikata, kreativnijoj organizaciji slobodnog vremena, boljoj prilagođenosti zahtjevima u socijalnom okruženju, te odgovornom ponašanju.

U Odjelu se provodi i savjetodavni rad s djecom i mladima u riziku ili s već razvijenim problemima u ponašanju, sa svrhom pružanja podrške, podučavanja, osnaživanja, usmjeravanja i vođenja.

Cilj savjetodavnog rada je pružanje stručne savjetodavne potpore djeci, mladima i njihovim roditeljima u slučaju nasilja među djecom i mladima, problema u ponašanju djece, poteškoća pri učenju djece i različitih životnih kriza mladih ljudi

Sadržaj rada, uz pomoć u savladavanju poteškoća na školskom planu, obuhvaća i prorađivanje tema vezanih uz osmišljavanje slobodnog vremena mladih, nenasilnog rješavanja sukoba, prava djece, osposobljavanje mladih za toleranciju i poštivanje različitosti.

Korisnike se kroz odgojni rad kontinuirano upoznaje sa novim vještinama koje će im omogućiti da se učinkovitije suočavaju s novim životnim situacijama i adekvatno im se prilagođavaju.

Zbog odgojnih djelatnosti koje se provode u Odjelu, rad sa korisnicima je organiziran tijekom 24 sata (primarno kod izvršavanja sudskih odgojnih mjera). U tom smislu su uvijek angažirana 4 stručna djelatnika odgojitelja i to 2 defektologa-socijalna pedagoga, 2 socijalna radnika te 1 radno okupacioni terapeut (SSS).

 

Hit Enter
Veličina slova
Kontrast