Zatvori

Pristup informacijama

All

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice


Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.

Pravni okvir:

  • Zakon o pravu na pristup informacijama
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
  • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
  • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske
  • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
  • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija

Zahtjevi službeniku za informiranje

Mirjana Filipović dipl. soc. radnik

Tel: 042 771 777

e-mail: m.filipovic@socskrb.hr

Sve obrasce vezane za pristup informacijama možete naći i preuzeti na  službenim stranicama Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske.

Hit Enter
Veličina slova
Kontrast