Nalazite se ovdje:  Naslovnica
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Dobrodošli na naše web stranice

Centar za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih Klasa: UP/I-550-01/12-01/35, Ur.broj: 519-09-2-4/1-12-1 od 02.04.2012.g., sukladno članku 117. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih. Centar obavlja svoju djelatnost i posluje u pravnom prometu pod nazivom Centar za socijalnu skrb Ivanec.

Centar se osniva za područje grada Ivanec, grada Lepoglave, općine Klenovnik, općine Bednja, općine Donja Voća i općine Maruševec s pripadajućim naseljima. Sjedište Centra za socijalnu skrb Ivanec je u Ivancu, Đure Arnolda 11.

Dokumenti