Nalazite se ovdje:  Naslovnica
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Dobrodošli na naše web stranice


KLASA:  100-01/16-01/4

URBROJ: 2130-81-05-05-16-2 od 26.09.2016. g.


Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustano­vama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 133. stavka 2. Zakona o soci­jal­noj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) i članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Ivanec od dana 07. travnja 2015. godine, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Ivanec na temelju odluke donijete na sjednici dana 22. rujna 2016. godine raspisuje

   N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Ivanec

 Uvjeti :

-        hrvatsko državljanstvo,

-        završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,

-        najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,

-        položen stručni ispit,

-        poznavanje rada na računalu,

-        nepostojanje zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16).


Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine.


Upravno vijeće Centra će s izabranim kandidatom/kinjom, nakon donošenja odluke o imenovanju, sklopiti ugovor o radu u punom radnom vremenu za mandatno razdoblje.

 Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje trebaju priložiti, u izvorniku ili ovjerenom presliku:

-        životopis,

-        domovnicu,

-        dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

-        dokaz o radnom stažu (elektronički zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

-        uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od obveze polaganja      stručnog ispita,

-        uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kinje nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

 Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Upravnom vijeću Centra za socijalnu skrb Ivanec,  na adresu: Centar za socijalnu skrb Ivanec,  Đure Arnolda 11,42240 Ivanec,  s naznakom »Natječaj za ravnatelja/icu-ne otvarati« u roku od 8 da­na od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.                                                                                      

                                                                                      

                                                                                  Centar za socijalnu skrb Ivanec


Dokumenti